1 употребени като прилагателни: an interesting book

Причастията често могат да се използват като определение пред съществително име или след be и други свързващи глаголи.

an interesting book
интересна книга

a lost dog
изгубено куче

a falling leaf
падащо листо

screaming children
пищящи деца

His idea seems exciting.
Идеята му изглежда вълнуваща.

The upstairs toilet window is broken.
Прозорецът на горната тоалетна е счупен.

Използвани като определение, причастията могат да имат собствено допълнение. Обърнете внимание на словореда.

English-speaking Canadians. (не speaking-English Canadians.)
англоговорящи канадци

a fox-hunting man
човек, ловуващ лисици

Is that watch self-winding?
Този часовник самонавиващ се ли е?

Други съставни конструкции с причастия също често се използват пред съществително име.

quick-growing trees
бързорастящи дървета

home-made cake
домашна торта

the above-mentioned point
гореспоменатият въпрос

a recently-built house
наскоро построена къща

government-inspired rumours
слухове, предизвикани от правителството

2 след съществително име: the people questioned

В качеството си на определение причастията често се поставят след съществително име подобно на определителни подчинени изречения.

We didn’t agree on any of the problems discussed. (= … the problems that were discussed, не … the discussed problems.)
Не се споразумяхме по никой от обсъдените проблеми.

The people questioned gave very different opinions. (= The people who were questioned …, не The questioned people …)
Интервюираните (хора) изказаха много различни мнения.

I watched the match because I knew some of the people playing. (не… the playing people?)
Гледах мача, защото познавах някои от играещите (хора).

I got the only ticket left. (не … the only left ticket.)
Взех единствения останал билет.

Those често се използва с причастие.

Most of those questioned refused to answer.
Повечето от интервюираните/разпитаните отказаха да отговорят.

Those selected will begin training on Monday.
Избраните ще започнат тренировки от понеделник.

3 разлики в значението

Някои причастия имат различно значение в зависимост от позицията си.

– a concerned expression
   загрижено изражение

   the people concerned
   засегнатите лица

– an involved explanation
   сложно обяснение

   the people involved
   замесените лица

– an adopted child
   осиновено дете

   the solution adopted
   приетото решение

4 much или very с минало причастие

Когато миналото причастие е част от страдателна глаголна форма, пред него може да се постави much или very much, но не само very.

He’s (very) much admired by his students. (не … very admired …)
Той е много уважаван от студентите си.

Britain’s trade position has been (very) much weakened by inflation. (не … very weakened …)
Търговските позиции на Великобритания бяха силно отслабени от инфлацията.

Когато миналото причастие е използвано като прилагателно, обикновено се предпочита very. Този случай на употреба е обичаен за думи, които означават душевно състояние, чувства или реакции.

a very frightened animal (не a much frightened animal)
много уплашено животно

a very shocked expression
силно смаяно изражение

The children were very bored.
Децата много скучаеха.

She looked very surprised.
Изглеждаше много изненадана.

Често срещани изключения:

That’s Alice, unless I’m (very) much mistaken. (не … unless I’m very mistaken.)
Това е Алис, освен ако не съм в огромна грешка.

He’s well known in the art world. (не … very known …)
Той е много известен в света на изкуството.

С amused може да се използва както very, така и (very) much.

I was very amused/(very) much amused by Miranda’s performance.
Представянето на Миранда много ме развесели.

5 frightened by/frightened of

By се използва със страдателни глаголни форми когато говорим за извършителя на действието.

Most of the damage was caused by your sister.
Повечето поражения са/бяха причинени от сестра ти.

След минало причастие, използвано като прилагателно, се предпочитат други предлози.

– She was frightened by a mouse that ran into the room. (‘Frightened’ е минало причастие, част от страдателна конструкция.)
   Тя се уплаши от една мишка, която претича през стаята.

– She’s always been terribly frightened of dying. (‘Frightened’ означава душевно състояние.)
   Винаги ужасно се е страхувала от смъртта.

– The kids were so excited by the music that they kept screaming.
   Децата толкова се възбудиха от музиката, че не спираха да пищят.

   Joe’s excited about the possibility of going to the States.
   Джо се вълнува от възможността да отиде до Щатите.

– I was annoyed by the way she spoke to me.
   Подразних се от начина, по който ми говореше.

   I’m annoyed with you.
   Дразниш ме.

– The burglar was surprised by the family coming home unexpectedly.
   Крадецът беше изненадан от собствениците, които се прибраха неочаквано.

   I’m surprised at/by your attitude.
   Изненадан съм от поведението ти.

– He was badly shocked by his fall.
   Той много се уплаши от падането.

   We were shocked at/by the prices in London.
   Шокирахме се от цените в Лондон.

Други примери:

His whereabouts are known to the police.
Местоположението му е известно на полицията.

The hills are covered in snow.
Хълмовете са покрити със сняг.

The room was filled with thick smoke.
Стаята беше пълна с гъст дим.

6 особени минали причастни форми

Няколко архаични форми на минали причастия все още се използват като прилагателни пред съществително име.

drunken laughter/singing
пиянски смях/песни

a sunken ship
потънал кораб

a shrunken head
съсухрена глава

rotten fruit/vegetables
гнили плодове/зеленчуци